Odlicz okna od podatku. Ulga termomodernizacyjna

Jeśli w naszym domu w ramach prac remontowych przeprowadziliśmy wymianę okien na energooszczędne, możemy ubiegać się o podatkową ulgę termomodernizacyjną.

Spis treści:

W poprzednim tygodniu omówiliśmy pokrótce rządowy program Czyste Powietrze i przybliżyliśmy zagadnienia związane z otrzymaniem w jego ramach dofinansowania na wymianę okien. Dzisiaj natomiast wskażemy inny sposób na obniżenie kosztów takiego remontu, mianowicie ulgę termomodernizacyjną.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulgę termomodernizacyjną odlicza się od podstawy obliczenia podatku. Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, w tym tych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, którzy płacą podatek dochodowy. Podkreślić przy tym należy, że z ulgi nie można skorzystać w przypadku budynków będących obecnie w budowie.

Warunkiem przyznania ulgi jest poniesienie kosztów związanych pracami termomodernizacyjnymi remontowanego budynku. Aby te koszty udokumentować należy przedstawić odpowiednie faktury VAT. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinniśmy ukończyć w maksymalnym czasie trzech kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dotacją z programu Czyste Powietrze.

czyste powietrze a ulga termomodernizacyjna

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Odliczeniu podlegają wydatki związane z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi w domach jednorodzinnych. Takimi przedsięwzięciami są wszelkie działania, które prowadzą do ograniczenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków. Ponadto są to wszelkie prace, które prowadzą do polepszenia właściwości termoizolacyjnych budynków, a także całkowita lub częściowa wymiana źródeł energii na źródła odnawialne.

Ponieważ wymiana okien na energooszczędne o niskim współczynniku przenikania ciepła to wydatek polepszający charakterystykę cieplną budynku, jak najbardziej kwalifikuje się do uzyskania ulgi. Dotyczy to także drzwi, bram i innych materiałów budowlanych niezbędnych do ocieplenia przegród budowlanych. Wszystkie rodzaje wydatków kwalifikujących się do ulgi termomodernizacyjnej zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Poz. 2489).

Odliczeniu nie podlegają natomiast wydatki sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy lub zwrócone w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został poniesiony wydatek. Jeśli nie zrealizuje się przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu trzech lat, przyznaną ulgę będzie trzeba zwrócić doliczając ją do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Maksymalna kwota ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 tysięcy zł w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Limit ten nie jest związany z budynkiem, a podatnikiem. Oznacza to, że dotyczy wszystkich nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba ubiegająca się o ulgę. Z odrębnych limitów korzystają natomiast osoby będące w związku małżeńskim. W takim przypadku każda z nich może odliczyć od podatku po 53 tysiące zł.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje na temat ulgi termomodernizacyjnej można znaleźć na stronie rządowego programu Czyste Powietrze.

Podstawę prawną ulgi termomodernizacyjnej stanowią:

  • artykuł 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • artykuł 11 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

1. Znajdź najbliższy salon

Sieć Autoryzowanych Salonów Handlowych MS jest gotowa do obsługi Klientów.

2. Skontaktuj się z Fabryką MS (telefon/e-mail)

Nasi fachowcy odpowiedzą na pytania, przygotują ofertę i umożliwią rezerwację okien na konkretny termin.

3. Wyceń on-line okna MS

Prosta aplikacja, która pozwoli samodzielnie zorientować się w cenach okien MS